ÁSZF

Tartalom

Tartalom.. 1

 1. Szolgáltató adatai: 2
 2. Alapvető rendelkezések: 3
 3. 3. A Szolgáltatás. 3
 4. A Vásárlás menete: 3
 5. A szerződés létrejötte: 5
 6. A szolgáltatás használata. 6
 7. Szerzői jogok. 6
 8. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 7
 9. Felelősség. 7
 10. Rendszeres karbantartás. 8
 11. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés. 8
 12. Vegyes rendelkezések. 9
 13. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén) 9
 14. Adatvédelem.. 10

 

Elfogadás dátuma: 2023.04.04 · Frissítés dátuma: 2024.04.15

Nisanta Art Kft ÁSZF Hennaworkshop.com

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Online Kurzusokhoz

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://hennaworkshop.com/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://hennaworkshop.com/aszf.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1.    Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Nisanta Art Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1118 Budapest, Köbölkút u. 37.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: thehennagrove@gmail.com

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01-09-412649

A szolgáltató adószáma: 32219393-1-43

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): NAV

A szolgáltató telefonszáma: +3685340092 +36 30 85 95 391

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

RackForest Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

rackforest.com

info@rackforest.com

 

 

2.    Alapvető rendelkezések:

 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók.

A jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2023. Április 4. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

 

3. A szolgáltatás leírása

A HennaWorkshop.com egy online oktatási felület, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.) az érdeklődő felhasználók számára. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

A kezdő henna tanfolyamhoz a szolgáltató díjmentesen elküldi a weboldalon megjelölt alapanyagokat.

 

4. A Vásárlás menete:

4.1.       A HennaWorkshop.com szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

4.2.       A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

 4.3.       A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért. Felhasználó a szolgáltatás-igénybevétele/megrendelése/előfizetése során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás-igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.4 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

4.6 A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

4.7.    Amennyiben a felhasználói fiókot több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

4.8.       A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 

4.9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti.

Díjfizetés

4.10.       Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

4.11.       A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

4.12.       A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

 4.13. Kezdő szintű Online Henna Tanfolyam vásárlásakor Szolgáltató a fizetés megérkezése után küldi el a  tanfolyamhoz tartozó alapanyagokat a hennajagua.hu webáruházon keresztül. A szállításhoz szükséges adatok a hennajagua.hu (Sándorfi Péterné e.v, székhely: 8699 Somogyvámos, Fő u. 10. adószám: 52512272-1-34) és a Puzzle Office Service Kft. (fulfillment székhely: 5100 Jászberény, Mikszáth Kálmán u. 16. Adószám: 27091029-2-16) felé továbbításra kerülnek. Az alapanyagok küldése Magyarországon belül ingyenes, külföldre szállítási díjat számolunk fel, melyhez szükséges lehet a rendelés módosítása. Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem veszik át a tanfolyamhoz tartozó alapanyagokat, azok újra küldése csak a szállítási díj megtérítése esetén lehetséges.

 4.14 A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

4.15 Felhasználók az utánvétes fizetés esetén az alapanyagok átvétele után kapnak hozzáférést az oktatáshoz, melynek átfutása 1-2 nap.

4.16       A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Paypal fiókos fizetéssel, illetve banki átutalással.

4.17. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

4.18 .       A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

 

 

5. A szerződés létrejötte:

 

5.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Felhasználó és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF- ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Felhasználó pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

 

5.2. Felhasnáló jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

 

6. A szolgáltatás használata

6.1.       A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

6.2.       A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

6.3.       A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

6.4.       Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

 

7. Szerzői jogok

7.1. Miután a https://hennaworkshop.com/ mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, és a Nisanta Art KFT tulajdonát képezi. Tilos a https://hennaworkshop.com/, https://thehennagrove.com/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

7.2. A https://hennaworkshop.com/, weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

7.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

7.4. Tilos a https://hennaworkshop.com/, weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://hennaworkshop.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

7.5. A https://hennaworkshop.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

8. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

8.1.       A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatás.

8.2.       A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

8.3.       A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

 

9. Felelősség

9.1.       Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

9.2.       A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

9.3.       Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

9.4.       A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelőssé.

9.5.       A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

 

10. Rendszeres karbantartás

10.1.       A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

10.2.       A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

10.3.       Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

10.4.       A nem tervezett (hiba elhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

10.5.       A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@hennaworkshop.com

10.6.       A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

 

11. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

 

11.1. A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem  természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, de lehetőség van átváltani magánszemély profilra, így a képzések elérései megmaradnak
 • természetesen  személy esetén a Felhasználó halálával;
 • felek közös megegyezésével,

 

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

 

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés  kötést megelőzően a HennaWorkshop.com oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

 

 

 

12. Vegyes rendelkezések

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weblapja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

12.6. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

13. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

13.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

13.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

13.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

13.6. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

13.7. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.8. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: • az eljáró bíróságot; • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

14. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hennaworkshop.com/static/privacypolicy

Somogyvámos, 2024.április 15.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OFFLINE KÉPZÉSEKHEZ

Tartalom

 1. A képzés. 1
 2. A képzés formája. 1
 3. A képzés tartalma és időtartama. 1
 4. Képzés módosítása. 1
 5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: 1
 6. A képzési díj meghatározása: 2
 7. A Képzésben Résztvevő vállalja. 2
 8. A Képző Intézmény vállalja. 2
 9. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): 2
 10. A képzésen való részvétel lemondása. 3
 11. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i): 3
 12. A szerződés felbomlása. 3
 13. Adatkezelés. 3
 14. Tanúsítvány. 4
 15. Jogviták. 4

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OFFLINE KÉPZÉSEKHEZ

amelynek elfogadásával felnőttképzési szerződés jön létre a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján

egyrészről a

Nisanta Art Kft

székhelye: 1118 Budapest, Köbölkút utca 37. 1. em. 7. ajtó

adószáma: 32219393-1-43

képviselő neve: Sándorfi Péterné

felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma:

B/2024/000111

a továbbiakban, mint Képző Intézmény,

másrészről a megrendelő, továbbiakban Képzésben Résztvevő között az alábbiak szerint:

_______________________________________________

 1. A képzés

1.1. pontos megnevezése: Kezdő Henna Tanfolyam

1.2. A képzés nyilvántartásba vételi száma  és azonosítója az értékesítési oldalon jelölve

 1. A képzés formája: csoportos képzés
 2. A képzés tartalma és időtartama

A képzés időpontja és tartalma, és pontos helyszíne az adott tanfolyam az értékesítési oldalán található.

 1. Képzés módosítása

A Képző Intézmény fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra vonatkozóan. Amennyiben a Képzésben Résztvevő a nevezett módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, úgy a Felnőttképzési szerződés bontását kezdeményezheti. Amennyiben a Felnőttképzési szerződés a Képző Intézmény részéről kezdeményezett változások miatt kerül felbontásra a Képző Intézmény a részvételi díjat köteles visszafizetni.

 1. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltétele a képzésen való részvétel.

 1. A képzési díj meghatározása:

A képzés díjába beleértendő az eszközhasználat és a tananyag díja is, valamint az értékesítési oldalon meghatározott egyéb termékek, szolgáltatások.

6.1. A teljes képzési díj a képzés értékesítési oldalán feltüntetett összeg

6.2. A Képzésben Résztvevő részére megállapított képzési díjat a résztvevők kötelesek a képzés megkezdéséig megfizetni.

 1. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy:

7.1. a képzésben részt vesz,

7.2. megjelenését jelenléti ív aláírásával dokumentálja,

7.3. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (A Képzésben Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.),

7.4. a Képző Intézmény és a képzés helyszínének tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.

 1. A Képző Intézmény vállalja, hogy:

8.1. jelen Általános  Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról (A Képző Intézmény csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.),

8.2. tájékoztatást ad a Képzésben Résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről,

8.3. a támogatott képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja,

8.4. a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 21.§-nak megfelelő adatokat szolgáltatja,

8.5. a képzést követően Tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül eljuttat a

Képzésben Résztvevő számára.

 1. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye(i):

 

9.1 A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a képzés megkezdését megelőzően számára Képző Intézmény legalább három munkanapot biztosított a képzési program megismerésére és a képzésen való részvételi szándékáról lemondhatott díjfizetési kötelezettség nélkül.

9.2 A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

9.3 A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésből a fenti okok miatt kizárásra kerül, vagy a képzésen nem jelenik meg a részvételi díjat a Képző Intézmény nem köteles visszafizetni.

 1. A képzésen való részvétel lemondása

 

10.1 A Képzésben résztvevő részvételi szándékát az alábbi feltételek szerint lemondhatja:

Több mint 14 nappal a képzés előtt: A Képző Intézmény a teljes részvételi díjat visszatéríti.

8-13 nappal a képzés előtt: A Képző Intézmény a részvételi díj felét visszatéríti. Amennyiben a tanfolyamra előleget fizetett be, az már nem jár vissza, de a különbözet megfizetésével online tanfolyamhoz való hozzáférés lehetséges.

7 vagy kevesebb nappal a képzés előtt: A Képző Intézmény a részvételi díjat nem téríti vissza, a képzés online formájához hozzáférést ad.

10.2 A befizetett részvételi hellyel az adott képzésre biztosított hely átruházható. (Ha a résztvevő nem tud eljönni jogában áll a helyét másnak átadni, eladni) Ezesetben a Képző Intézményt értesíteni kell a változásról és az új résztvevő adatairól.

 1. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye(i):

 

A Képző Intézmény a képzési tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, vagy ha a tanfolyam a Képző Intézmény hibájából nem kerül megrendezésre akkor köteles a képzést új időpontban megtartani, vagy a részvételi díjat visszatéríteni. Minden egyéb esetben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.

 1. A szerződés felbomlása

 

12.1 Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti.

12.2. Ezen szerződés felmondását a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő a projektben elfogadott Általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint kezdeményezheti.

 1. Adatkezelés

 

Az alábbi adatokat a megrendelés során a Képzésben Résztvevő a Képző Intézménynek kötelező felnőttképzési adatszolgáltatás céljából megadja: neve, címe, születési ideje, adóazonosító jele.

13.1 A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek, és a projekt megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.

13.2 A Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy a Képző Intézmény – a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága, valamint hirdetések céljából – a képzésről és a résztvevőkről fényképeket készítsen. A Képzésben Résztvevő az elkészített fényképekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt. Amennyiben a fotódokumentáláshoz nem járul hozzá, azt a képzés előtt az oktatónak emailben jelezze.

 1. Tanúsítvány

Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tanúsítványt – a Tanúsítvány kiadása feltételeinek teljesítését követően – személyesen, postai úton vagy emailben kapja meg. Utóbbi esetben a tértivevény aláírásával a Tanúsítvány átvétele is igazoltnak tekintett. A postai kézbesítés szabályaira felek kikötik a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 102/C. § (2)-(10) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását.

 1. Jogviták

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz, Törvényszékhez. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó.

 

A Képzésben résztvevő megértette, hogy a képzés megrendelésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

A felek a jelen, Általános Szerződési Feltételeket elolvasták és megértették. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával lép érvénybe.

Nisanta Art Kft.

Somogyvámos, 2024.01.25.

Henna Workshop

Rólunk

Kapcsolat

ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Szállítási információk

© 2024 Nisanta Art Kft.  Minden jog fenntartva!  TudásPiac rendszer